Odkrywcy

Wychowawca: mgr Ewa Brochocka

LISTOPAD
2022

ZADANIA DYDAKTYCZNE

Cele ogólne:

 • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;

 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;

 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;

 • uwrażliwianie na piękno wsi ;

 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;

 • kształtowanie pojęcia numer domu;

 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;

 • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;

 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;

 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;

 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;

 • rozumienie pojęcia kokarda narodowa;

 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;

 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;

 • kształtowanie postaw patriotycznych;

 • budzenie dumy z przynależności narodowej;

 • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;

 • kształtowanie zdolności opowiadania bajek;

 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;

 • przeliczanie symboli narodowych;

 • rozpoznawanie symboli narodowych;

 • rozbudzanie postaw patriotycznych;

 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;

 • uwrażliwianie na folklor;

 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;

 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;

 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;

 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

Tematyka tygodniowa:

I Tydzień (02.11.- 08.11.) Nasza mała ojczyzna

 1. SPACER PO OKOLICY

 2. TEGO W MIEŚCIE NIE SPOTKASZ

 3. OPOWIEM WAM O MOIM DOMU

 4. MAŁE I DUŻE MUZYCZNE PODRÓŻE

 5. BIAŁO-CZERWONE SYMBOLE NARODOWE

II Tydzień (09-15.11) Mój dom – Polska

 1. WSPANIAŁA POLSKA CAŁA!

 2. LEGENDARNA SYRENA

 3. POZNAJĘ SYMBOLE NARODOWE

 4. NAD MORZEM BAŁTYCKIM

III Tydzień (16-22.11) Moje hobby

 1. MISIE, NIEDŹWIADKI, PUCHATKI

 2. OPOWIEM WAM O MISIU

 3. TO, CO MISIE LUBIĄ NAJBARDZIEJ

 4. ZATAŃCZYMY DZIŚ – JA I MIŚ

 5. UBRANKO DLA MISIA

IV Tydzień (23-30.11) Ulubione zajęcia

 1. EEKOLUDKI – DOBRE KRASNOLUDKI

 2. ZABAWY W TEATR

 3. NOWE ZYCIE MAKULATURY

 4. SKARBY Z PODWÓRKA

 5. CO ULEPIMY DZIŚ Z PLASTELINY?

 6. MOJE ULUBIONE ZAJĘCIA

PIOSENKI

WIERSZ

„Polska” Ryszard Przymus

Polska – to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.

GALERIA

WRZESIEŃ
2022

ZADANIA DYDAKTYCZNE

Cele ogólne:

·         zapoznanie dzieci z N.;

·         poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;

·         stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;

·         rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;

·         stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

·         zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;

·         poznanie wyposażenia łazienki;

·         umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;

·         kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;

·         poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;

·         wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;

·         tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;

·         posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;

·         uczenie się wykonywania czynności porządkowych;

·         tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;

·         rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;

·         kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;

·         stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;

·         rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;

·         stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

·         rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;

·         rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;

·         doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;

·         budowanie poczucia przynależności grupowej;

·         rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;

·         kształcenie słuchu muzycznego;

·         wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;

·         poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;

·         rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;

·         nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;

·         poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;

·         kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;

·         zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;

·         poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;

·         stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

·         zachęcanie do wspólnej zabawy;

·         zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;

·         kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;

·         zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;

·         poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;

·         nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;

·         kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;

·         poznanie właściwości piasku;

·         nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;

·         rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;

·         zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;

·         tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;

·         nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;

·         kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;

·         rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;

·         poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;

·         kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;

·         uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;

·         poznanie zawodu lekarza;

·         kształtowanie poczucia przynależności do grupy;

·         przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;

·         poznanie zawodu strażaka;

·         wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka;

·         wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych.

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • Zabawy dowolne w sali:

        poznawanie jej wyposażenia;

        zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;

        wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;

        zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;

        dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;

        stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;

        zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;

        układanie puzzli związanych z tematem dnia.

 

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:

          indywidualne kontakty N. z dziećmi;

          kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;

          zachęcanie do eksplorowania sali;

          zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;

          wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

          budowanie radosnej atmosfery;

          utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;

          zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;

          stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;

          stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

 

 • Zabawy z powitankami: „Witaj” / „Witam cię w przedszkolu”, „Nasza grupa” – wzajemne poznanie się, nawiązanie serdecznego kontaktu.
 • Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

Tematyka tygodniowa:

I Tydzień (01.09.- 09.09.) Witamy w przedszkolu.

 1. W przedszkolu.
 2. Witamy w przedszkolu.
 3. Powitanie na dywanie.
 4. Nasze znaczki.
 5. W łazience myjemy ręce.
 6. Zabawa to ważna sprawa.
 7. Rysujemy, wycinamy, palce w ruch wprawiamy.

 II Tydzień (12-16.09) Nasze przedszkole.

 1. Wiemy jak prosić o pomoc.
 2. Ustawiamy się w pary.
 3. Trzy magiczne słowa.
 4. Pani chętnie bawi się z nami.
 5. Gotowanie i sprzątanie o to dbają miłe panie.

III Tydzień (19-23.09) Jestem bezpieczny.

 1. Bezpiecznie docieramy do przedszkola.
 2. Teraz mogę przejść przez drogę.
 3. Kodeks przedszkolnej gromadki.
 4. Zgodna zabawa w sali.
 5. Znamy zasady podwórkowej zabawy.

 IV Tydzień (26-30.09) Pomocna dłoń.

 1. Odpowiadam za porządek w szafie.
 2. Uwaga to jest niebezpieczne.
 3. Mama Antka to policjantka.
 4. Poznajemy zawód lekarza.
 5. Dzielny strażak.

Kąciki tematyczne:  

 1. Witamy w przedszkolu.
 2. Kodeks naszej grupy.
 3. Zasady bezpieczeństwa.

PIOSENKI

WIERSZ

Mój malutki przedszkolaczku ,

usiądź z nami w kole .

Pani Ci pokaże

Twoje duże przedszkole .


W szatni trzymasz butki ,

a zabawki w sali ,

w umywalni ręcznik –

no zuch jesteś w całej gali !

GALERIA