KWIECIEŃ 2019 R.

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 DLA GRUPY 4-LATKÓW „PSZCZÓŁKI”

 

Krąg tematyczny: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 

Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;

Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin (zbóż) jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

 

Krąg tematyczny: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

 

Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;

Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;

Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

 

Krąg tematyczny: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

 

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

Dbanie o zmysły, posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

 

Krąg tematyczny: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 

Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

MARZEC 2019

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MARZEC 2019 DLA GRUPY 4-LATKÓW „PSZCZÓŁKI”

 

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

- Utrwalenie pojęcia para

- Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

- Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

- Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

 

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

- Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku.

- Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

- Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

 

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

- Zachęcanie do obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian.

- Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

- Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.

- Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów literackich.

 

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

- Dostrzeganie zmian we własnej osobie.

- Posługiwanie się określeniami czasu: dni tygodnia, pory dnia

- Uczy się dokonywać pomiaru długości.

- Wypowiada się na temat swojego wyglądu i rysuje siebie samego.

- Uczy się określeń czasu: wczoraj, jutro, dziś.

- Doskonali sprawność ruchową

LUTY 2019 r.

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA LUTY 2019 DLA GRUPY 4-LATKÓW „PSZCZÓŁKI”

 

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

 

Krąg tematyczny: Zabawy zimowe.

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

 

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może, na rowerze na motorze.

Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;

Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze;

Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

Wyodrębnianie cech wspólnych lalek i różnic między nimi.

STYCZEŃ 2019 r.

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA STYCZEŃ DLA GRUPY 4-LATKÓW „PSZCZÓŁKI”

 

Nowy Rok się właśnie zaczął, w całym domu pachnie lasem

• Dostrzeganie powtarzalności dnia i nocy, pór roku, miesięcy;

• Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

• Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

 

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

• Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

• Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

• Kształcenie odporności emocjonalnej;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

Cały z cegły, ma dwie wieże , w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

PAŹDZIERNIK 2018

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA PAŹDZIERNIK DLA GRUPY 4-LATKÓW „PSZCZÓŁKI”

 

TYDZIEŃ 1 – Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

 

TYDZIEŃ 2 – Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

Kształtowanie intuicji matematycznej;

Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

 

TYDZIEŃ 3 – Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

TYDZIEŃ 4 – Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozbudzanie poczucia estetyki;

Wdrażanie do poszanowania przyrody.

WRZESIEŃ 2018

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA WRZESIEŃ DLA GRUPY 4-LATKÓW „PSZCZÓŁKI”

 

TYDZIEŃ 1 – Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

1. Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, z nauczycielem, salą.

2. Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.

3. Kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

4. Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia.

5. Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

6. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

TYDZIEŃ 2 – W moim domu nie nudzi się nikomu.

1. Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy.

2. Nauka wymiany jeden do jednego.

3. Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci.

4. Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.

5. Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

 

TYDZIEŃ 3 – Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

1. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

2. Zapoznanie z rolą policjanta.

3. Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

4. Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie i nazywanie dźwięków otoczenia.

5. Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło).

6. Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

TYDZIEŃ 4 – Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

1. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

2. Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.

3. Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć.

4. Tworzenie warunków do poznawania świata wieloma zmysłami.