STYCZEŃ 2019 r.

 1. Nowy Rok – mija czas

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania

kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych

ćwiczenie umiejętności właściwego planowania czasu

kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania

wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)

poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”

kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

poznanie zapisu cyfrowego liczby 9

wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody)

usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku)

 

2. Zimowa olimpiada przedszkolaków.

uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe

wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinania po liniach różnego kształtu

kształtowanie umiejętności cieszenia się z wygranej

kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych

kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy

kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie

poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”

rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności czytania globalnego

budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej)

poznanie zapisu cyfrowego liczby 0

doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak)

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)

dodawanie i odejmowanie na konkretach

doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia

rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności

wyrabianie nawyków prozdrowotnych

 

3. Z pamiętnika Babci i Dziadka

wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami (wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych)

doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych

doskonalenie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych

kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i przydzielenie określonych zadań, czynności do wykonania)

wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków

kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków

uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta

wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości

nabywanie wiary we własne możliwości i siły

rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek

poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”

rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)

kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery, w miarę poznawania kolejnych liter

wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych

 

4. Eksperymenty z wodą i śniegiem.

wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami

rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały

wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy

wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania)

wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek

poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”

rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania

rozwijanie zainteresowań badawczych

uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał

kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta

poznanie polskich monet i banknotów

usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie

utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”

wdrażanie do uczestnictwa w zabawach dydaktycznych z elementami kupowania i sprzedawania

rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi

rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji

uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm

kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach

wnioskowanie na podstawie zagadek słownych

usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby – znaki graficzne lub układanie elementów

rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych

tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu

poznawanie i stosowanie podczas aktywności twórczej nowatorskich technik plastycznych

aktywizowanie do podejmowania działalności plastycznej