MARZEC 2018

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MARCU W GRUPIE I i II

 

­Krąg tematyczny: W krainie baniek mydlanych

 Wie, jak powstają bańki mydlane.

 Stopniuje przymiotniki określające wysokość.

 Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.

 Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.

 Zna zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków chemicznych.

 Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

 

­ Krąg tematyczny: Tęczowa wiosna

 Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.

 Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.

 Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

 Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.

 Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.

 Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

 

­ Krąg tematyczny: Opowieści mórz i oceanów

 Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

 Poznaje zwierzęta wodne.

 Bada czystość wody.

 Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

 Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

 Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.

 

Krąg tematyczny: Lany poniedziałek

 Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

 Zakłada hodowlę roślin.

 Poznaje tradycje wielkanocne.

 Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.

 Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.

 Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

LUTY 2018

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU LUTYM W GRUPIE I i II

 

­Krąg tematyczny: Jest woda – jest życie

 Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.

 Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.

 Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.

 Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.

 Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

 Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.

 Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

 

­Krąg tematyczny: Odpływamy w świat marzeń

 Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.

 Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.

 Przekształca swoje myśli na obraz.

 Przelicza elementy w dostępnym zakresie.

 Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.

 Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

­

Krąg tematyczny: Kolory i dźwięki wody

 Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.

 Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.

 Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.

 Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.

 Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.

LISTOPAD 2017

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE I (PSZCZÓŁKI) I II (MOTYLKI)

 

Gawry, nory i dziuple

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wypowiada się na temat utworów literackich.

• Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę.

• Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.

• Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

• Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.

 

Tworzymy piękno wokół nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów.

• Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane.

• Określa wysokość i barwę dźwięków.

• Wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne.

• Porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary.

• Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.

 

W cieple i blasku ognia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zgodnie współpracuje z innymi, tworząc prace plastyczne.

• Bada i opisuje właściwości ognia.

• Zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami.

• Wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła i światła.

• Słucha opowiadania i potrafi je streścić własnymi słowami.

• Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

 

W naszym magicznym kręgu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego.

• Odgrywa role w zabawach dramowych.

• Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe.

• Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni.

• Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.

PAŹDZIERNIK 2017

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

W GRUPIE I (PSZCZÓŁKI) i II (MOTYLKI)

 

Smaki i zapachy Ziemi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.
 • Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.
 • Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
 • Zakłada uprawę roślin.
 • Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 • Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.
 • Tworzy zbiory o podanej liczebności.

Moja bezpieczna Ziemia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.
 • Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.
 • Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.
 • Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.
 • Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.
 • Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Jesienne dywany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.
 • Dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

Dom – nasz mały świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskiej, zabytkowej i współczesnej.
 • Określa charakter i nastrój muzyki.
 • Dostrzega regularność dnia i nocy.
 • Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.
 • Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.
 • Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.

 

WRZESIEŃ 2017

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE I (PSZCZÓŁKI) i II (MOTYLKI)

 

Powiedz, jak masz na imię

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.
 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1–4); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
 • Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i umie robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii.
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników.
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

Ziemia bliska i daleka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje cztery żywioły świata.
 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.
 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie.
 • Nazywa środki transportu lądowego.
 • Przelicza liczebnikami głównymi.
 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego.

Poszukiwacze skarbów

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe.
 • Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski.
 • Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.
 • Poznaje prehistoryczne gady.
 • Śpiewa i doskonali poczucie rytmu.