PAŹDZIERNIK 2018

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

Grupa III BIEDRONKI i IV SOWY

 

I. Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych,

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,

wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków),

doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,

wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób,

kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,

doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach,

budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych,

wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym),

wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej,

doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek),

rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie,

poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”,

rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek,

rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji,

poznanie obrazu graficznego liczby „2”,

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz),

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

 

II. Co nam jesień w koszu niesie?

aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych,

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,

wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach,

kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków,

wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,

wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,

rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów),

doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,

wdrażanie do respektowania cudzych emocji,

rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,

doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach,

budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania),

rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie,

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności ,

doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby,

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek),

poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”,

usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie),

poznanie obrazu graficznego liczby „3”,

rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów.

 

III. Uczymy się dbać o swoje zdrowie

aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych,

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,

wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach,

rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów),

wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,

wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,

doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,

wdrażanie do respektowania cudzych emocji,

kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,

wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób,

doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach,

wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach,

rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,

rozwijanie sprawności manualnej ,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,

kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod),

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,

poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”,

poznanie obrazu graficznego liczby „4”.

 

IV. Niezwykły rytm przyrody

aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych,

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,

wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach,

wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,

rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych,

doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,

wdrażanie do respektowania cudzych emocji,

kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,

wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób,

doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach,

budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,

poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”,

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku,

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,

poznanie obrazu graficznego liczby „5”,

rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,

rozwijanie sprawności manualnej.

WRZESIEŃ 2018

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

Grupa III BIEDRONKI i IV SOWY

 

I. Przyjaciele w przedszkolu

wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupy

wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik

kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji

kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

wdrażanie do uważnego słuchania

 

II.Jesteśmy bezpieczni

aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)

wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad zabawy w grupie

kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)

budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, pomiędzy, nad, pod)

 

III. Razem się bawimy

wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania

wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych

wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych

kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)

wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

wdrażanie do uważnego słuchania

kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)

kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

 

IV. Różni ludzie – to my

wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach

wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych

wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych

budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych

wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)

rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych

kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby

kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”

poznanie obrazu graficznego liczby „1”