Program wychowawczy przedszkola

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRZOZÓWCE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

 

            Naczelny cel wychowania wyznacza wizja przedszkola: „Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny
i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języków obcych, wyrównywanie szans, promocję zdrowia, edukację ekologiczną oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Wspomagamy rodzinę w wychowywaniu dzieci, dobrze przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole”.

            Misja naszego przedszkola: „wychowujemy dzieci w poczuciu bezpieczeństwa
z troską o jego wszechstronny rozwój”.

 

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU:

 

 

Inspiracją działań przedszkola są idee pedagogiczne Janusza Korczaka:

 • zauważanie i podkreślanie wyjątkowej roli dziecka w życiu społecznym,
 • wychowanie oparte na partnerstwie,
 • podmiotowe traktowanie dziecka,
 • poczucie własnej wartości,
 • beztroskie dzieciństwo,
 • uznawanie inicjatyw dziecka,
 • poszanowanie odrębności każdego dziecka,

- przedszkole wzajemnej akceptacji, szacunku i zaufania,

- integracja w grupie,

- bezpieczeństwo, zdrowie i higiena w czasie zabawy i nauki,

- stymulowanie rozwoju fizycznego i psychicznego,

- radość z wykonanej pracy,

- mobilizowanie do działania: nauki, pracy, zabawy,

- umożliwienie dzieciom z trudnościami wypowiadania się na temat aktualnych problemów (pomoc pedagoga, logopedy).

ZADANIA PRZEDSZKOLA
JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

 

 

 • opieka wychowawców nad rozwojem psychofizycznym wychowanków,
 • eliminowanie zachowań niebezpiecznych i niepożądanych,
 • wzmacnianie zachowań pozytywnych wychowanków - system oparty o nagrody,
 • wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy i nauki,
 • organizowanie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i społecznym,
 • wszechstronne przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej nauki,
 • aktywizacja rodziców do działań na rzecz przedszkola i dzieci.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA:

 

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci – zgodnie z oczekiwaniami ich i rodziców.
 • Współpraca z rodzicami - ustalanie jednolitego kierunku pracy z dzieckiem w sprawach wychowawczych i dydaktycznych, pomoc w trudnej sytuacji społecznej,
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem zarówno zdolnym jak i z trudnościami w nauce i zachowaniu. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach PPP.
 • Stwarzanie sytuacji do wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci, wiedzy
  i umiejętności zgodnych z ich potencjalnymi możliwościami.
 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości w kontaktach międzyludzkich.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Dostosowywanie systemu wzmocnień pozytywnych u dzieci.
 • Wdrażanie Kodeksu Przedszkolaka).
 • Doskonalenie umiejętności obiektywnego i krytycznego spojrzenia na własne działanie.
 • Korzystanie z procedury postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, którego zachowanie zagraża zdrowiu/życiu jego samego i innych.
 • Wdrażanie do właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów wobec innych osób.
 • Częstsze stosowanie różnorodnych metod aktywizujących i form pracy z dzieckiem.
 • Realizacja programów autorskich uatrakcyjniających pobyt w przedszkolu w godzinach popołudniowych poza podstawa programową wychowania przedszkolnego.

 

 

METODY PRACY:

 • Słowna
 • Oglądowa
 • Działania praktycznego

 

FORMY PRACY:

 • Praca indywidualna
 • Praca w grupach
 • Praca w zespołach zadaniowych

 

SPOSOBY REALIZACJI PRACY:

 • Programy autorskie
 • Koła zainteresowań
 • Audycje muzyczne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Dyskusje i rozmowy
 • Metoda projektu
 • Drama
 • Stymulacja
 • Konkursy
 • Przeglądy
 • Wycieczki
 • Eksperymenty, doświadczenia
 • Cykl zajęć profilaktycznych realizowanych 1 raz w miesiącu
 • Stosowanie metod aktywizujących tj.: Labana, W. Sherborne, Dennisona, Orffa, Kniessów
 • Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci
 • Gry i zabawy.

 

I Cele wychowawcze:

DZIECKO:

- znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej,

- ma poczucie przynależności do swojej grupy jako ważnego jej ogniwa,

- chce i wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej,

- czuje się bezpiecznie w grupie,

- współtworzy i respektuje normy przyjęte przez grupę,

- poznaje zasady życia w rodzinie,

- zna zasady kulturalnego sposobu bycia,

- zna i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu, szkole i poza nim,

- rozpoznaje i nazywa swoje uczucia, stany emocjonalne.

 

Lp.

 

Cele

 

 

Zadania

 

Osoba odpowiedzialna

 

 

Sposób realizacji

 

Realizacja działań wychowawczych

 

 

1.

 

 

 

 

Poznawanie się wzajemnie

 

 

- gry i zabawy integracyjne, zapoznawcze,

 - zajęcia adaptacyjne w wakacje,

 - zapoznanie z budynkiem i terenem przedszkola.

 

Wychowawca

 Rodzice

 

- obserwacja

- rozmowy
z dziećmi, rodzicami, nauczycielami

 

 

2.

 

 

A) Kultywowanie tradycji
i współpraca ze środowiskiem szkolnym, przedszkolnym
i rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Współpraca ze środowiskiem

- przygotowanie i udział w imprezach grupowych,

przedszkolnych
i szkolnych:

 • urodziny
 •  Sprzątanie Świata
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Nauczyciela
 • Tydzień Małego Patrioty
 • andrzejki
 • mikołajki
 • wigilia klasowa
 • jasełka
 • choinka noworoczna
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Rodzinki
 • Drzwi otwarte przedszkola
 • Dzień Dziecka

 

- uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w najstarszych grupach,

-organizowanie i udział w konkursach
i przeglądach

 

Wychowawca

 

Rodzice

 

Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

 Rodzice

-współpraca
z nauczycielami i rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organizowanie konkursów
i przeglądów

 

 

 

 

C) Udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

 

 

- zbieranie kasztanów i żołędzi

-zbieranie plastikowych nakrętek

- zbieranie makulatury

- zbieranie produktów do paczek świątecznych dla potrzebujących

-udział w akcji ,, Góra grosza”

- zbieranie karmy dla zwierząt

 

Wychowawca

 

 

- akcje całoroczne

 

 

 

D) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka

 

- uświadamianie dzieciom zagrożeń płynących z wirtualnego świata ( z Internetu, TV, gier itp.)

- wskazanie kreatywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego

- wskazanie zachowań prozdrowotnych

 

 

Wychowawca

 

 

Cykl zajęć profilaktycznych – 1 raz w miesiącu

 

E) Poznawanie kultury innych krajów

- przygotowywanie zajęć związanych z kulturą innych krajów

Wychowawca

 

 

 

             

 

 

3.

 

Poznawanie
i stosowanie zwrotów grzecznościowych

 

- stosowanie zwrotów grzecznościowych

Wychowawca

Dzieci

 

- obserwacja wychowawcy czy dzieci stosują zwroty grzecznościowe

 

 

4.

Poznawanie Kodeksu Przedszkolaka

 

- ustalanie i przestrzeganie zasad ustalonych przez grupę

-  spisanie kontraktu

- wspólna ocena działań

- nagradzanie zachowań pozytywnych

 

Wychowawca

Dzieci

Rodzice

- analiza zachowań dzieci, odnotowywanie w zeszycie do informacji

 

 

Zwyczaje i tradycje najbliższego regionu

 

 

 

1.

Szanowanie symboli narodowych i religijnych

 

- poznanie symboli narodowych

- wykonywanie ozdób choinkowych

- ubieranie choinki

- Wigilijne spotkania grupowe

- wykonywanie ozdób

Wielkanocnych

- udział w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi

-Wychowawca

- Tydzień Małego Patrioty

- obserwacja zachowania się dzieci

- analiza wytworów plastycznych dzieci

 

Dziecko - jego ciało, zdrowie i rozwój

 

 

1.

Dbanie  o swoje zdrowie

 

Bezpieczna nauka, zabawa i wypoczynek

 

- wdrażanie do prawidłowego mycia zębów,

- poznanie zasad dbania o zdrowie

- nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

 i  właściwego zachowania się podczas wycieczek,

na terenie szkoły, przedszkola i poza nimi.

 

Wychowawca

Dzieci

- obserwacja

 

Poznajemy najbliższy region

 

 

 

1.

Poznawanie najbliższego otoczenia
i najbliższego regionu

- wycieczki zgodne z tematyką zajęć (np. do lasu, przejście dla pieszych, po okolicy, do fryzjera, piekarni, kaplicy, sklepu)

- wycieczki krajoznawcze do Torunia (obcowanie ze sztuką, np. udział w przedstawieniu teatralnym, w zajęciach w Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Żywego Piernika, kino, itp.)

- udział w wyciekach do instytucji znajdujących się w najbliższej okolicy

Wychowawca

- organizowanie wycieczek przez wychowawców

Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, którego zachowanie zagraża zdrowiu/życiu jego samego i innych.

 1. O zdarzeniu informowany jest pedagog i/lub dyrektor placówki. Wychowawca odnotowuje zdarzenia w KARCIE OBSERWACJI ZACHOWANIA DZIECKA lub w ZESZYCIE UWAG.
 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji zachowań niepożądanych, ściśle współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka/ucznia.
 3. Informację o każdym zdarzeniu zagrażającym bezpieczeństwu dziecka/ucznia lub innych kieruje się do rodziców/opiekunów dziecka/ucznia. W sytuacji skrajnej prosi się o odbiór dziecka/ucznia z placówki.

4.Jeżeli zachowania niebezpieczne powtarzają się, rodzice proszeni są o konsultacje specjalistyczne (lekarz, psycholog, psychiatra, terapeuta).

 1. Jeżeli sytuacja jest skrajnie niebezpieczna wzywana zostaje pomoc (medyczna, straż pożarna, policja) z jednoczesną informacją do rodziców.
 2. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy, przy problemie dotyczącym dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego faktu niewydolności wychowawczej rodziny.