Program wychowawczy przedszkola

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BRZOZÓWCE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

 

Naczelny cel wychowania wyznacza wizja przedszkola: „Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny
i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języków obcych, wyrównywanie szans, promocję zdrowia, edukację ekologiczną oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Wspomagamy rodzinę w wychowywaniu dzieci, dobrze przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole”.

Misja naszego przedszkola: „wychowujemy dzieci w poczuciu bezpieczeństwa
z troską o jego wszechstronny rozwój”.

 

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU:

 

Inspiracją działań przedszkola są idee pedagogiczne Janusza Korczaka:

zauważanie i podkreślanie wyjątkowej roli dziecka w życiu społecznym,

wychowanie oparte na partnerstwie,

podmiotowe traktowanie dziecka,

poczucie własnej wartości,

beztroskie dzieciństwo,

uznawanie inicjatyw dziecka,

poszanowanie odrębności każdego dziecka,

- przedszkole wzajemnej akceptacji, szacunku i zaufania,

- integracja w grupie,

- bezpieczeństwo, zdrowie i higiena w czasie zabawy i nauki,

- stymulowanie rozwoju fizycznego i psychicznego,

- radość z wykonanej pracy,

- mobilizowanie do działania: nauki, pracy, zabawy,

- umożliwienie dzieciom z trudnościami wypowiadania się na temat aktualnych problemów (pomoc pedagoga, logopedy, psychologa).

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA
JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

 

opieka wychowawców nad rozwojem psychofizycznym wychowanków,

wzmacnianie zachowań pozytywnych wychowanków - system oparty o nagrody,

wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy i nauki,

wszechstronne przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej nauki,

organizowanie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i społecznym,

eliminowanie zachowań niebezpiecznych i niepożądanych,

aktywizacja rodziców do działań na rzecz przedszkola i dzieci.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA:

 

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych do wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci,wiedzy i umiejętności zgodnych z ich potencjalnymi możliwościami.

Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących i form pracy z dzieckiem.

Indywidualizacja pracy z dzieckiem zarówno zdolnym jak i z trudnościami w nauce i zachowaniu. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach PPP.

Współpraca z rodzicami - ustalanie jednolitego kierunku pracy z dzieckiem w sprawach wychowawczych i dydaktycznych, pomoc w trudnej sytuacji społecznej.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci – zgodnie z oczekiwaniami ich i rodziców.

Kształtowanie u dzieci wrażliwości w kontaktach międzyludzkich.

Kształtowanie postaw prospołecznych.

Stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych wobec dzieci.

Wdrażanie Kodeksu Przedszkolaka.

Doskonalenie umiejętności obiektywnego i krytycznego spojrzenia na własne działanie.

Korzystanie z procedury postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, którego zachowanie zagraża zdrowiu/życiu jego samego i innych.

Wdrażanie do właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów wobec innych osób.

Realizacja programów autorskich uatrakcyjniających pobyt w przedszkolu w godzinach popołudniowych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Wdrażanie działań ukierunkowanych na starania o nadanie przedszkolu imienia.

 

 

METODY PRACY:

Słowna

Oglądowa

Działania praktycznego

 

FORMY PRACY:

Praca indywidualna

Praca w grupach

Praca w zespołach zadaniowych

 

SPOSOBY REALIZACJI PRACY:

Programy autorskie

Audycje muzyczne

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Dyskusje i rozmowy

Metoda projektu

Drama

Stymulacja

Konkursy

Przeglądy

Wycieczki

Eksperymenty, doświadczenia

Stosowanie metod aktywizujących tj.: Labana, W. Sherborne, Dennisona, Orffa, Kniessów

Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci

Gry i zabawy.

 

I Cele wychowawcze:

DZIECKO:

- współtworzy i respektuje normy przyjęte przez grupę,

- zna i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu, szkole i poza nim,

- zna zasady kulturalnego sposobu bycia,

- znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej,

- ma poczucie przynależności do swojej grupy jako ważnego jej ogniwa,

- chce i wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej,

- czuje się bezpiecznie w grupie,

- poznaje zasady życia w rodzinie,

- rozpoznaje i nazywa swoje uczucia, stany emocjonalne.

 

Lp.

 

Cele

 

 

Zadania

 

Osoba odpowiedzialna

 

 

Sposób realizacji

 

Realizacja działań wychowawczych

 

 

1.

 

 

 

 

Poznawanie się wzajemnie

 

 

- gry i zabawy integracyjne, zapoznawcze,

- zajęcia adaptacyjne w wakacje,

- zapoznanie z budynkiem i terenem przedszkola.

 

Wychowawca

Rodzice

 

- obserwacja

- rozmowy
z dziećmi, rodzicami, nauczycielami

 

 

2.

 

 

A) Kultywowanie tradycji
i współpraca ze środowiskiem szkolnym, przedszkolnym
i rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Współpraca ze środowiskiem

- przygotowanie i udział w imprezach grupowych,

przedszkolnych
i szkolnych:

urodziny

Sprzątanie Świata

Dzień Chłopaka

Dzień Nauczyciela

Tydzień Małego Patrioty

andrzejki

mikołajki

wigilia klasowa

jasełka

choinka noworoczna

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki

Dzień Kobiet

Dzień Ziemi

Dzień Rodzinki

Drzwi otwarte przedszkola

Dzień Dziecka

 

- uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w najstarszych grupach,

-organizowanie i udział w konkursach
i przeglądach z udziałem, przy współpracy rodziców

 

Wychowawca

 

Rodzice

 

Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

Rodzice

-współpraca
z nauczycielami i rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organizowanie konkursów
i przeglądów

 

 

C) Udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

- zbieranie plastikowych nakrętek

- zbieranie makulatury

- zbieranie produktów do paczek świątecznych dla potrzebujących

- udział w akcji ,, Góra grosza”

- zbieranie karmy dla zwierząt

 

 

Wychowawca

 

 

- akcje całoroczne

 

 

 

D) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka

 

- uświadamianie dzieciom zagrożeń płynących z wirtualnego świata ( z Internetu, TV, gier, telefonów

komórkowych itp.)

- wskazanie kreatywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego

- wskazanie zachowań prozdrowotnych (odżywianie, ruch, higiena)

 

 

 

Wychowawca

 

 

Tematyki kompleksowe

 

E) Poznawanie kultury innych krajów

- przygotowywanie zajęć związanych z kulturą innych krajów

Wychowawca

 

 

Tematyki kompleksowe

 

 

3.

 

Poznawanie
i stosowanie zwrotów grzecznościowych

 

- stosowanie zwrotów grzecznościowych

Wychowawca

Dzieci

 

- przykład własny oraz obserwacja dzieci

 

4.

Poznawanie Kodeksu Przedszkolaka

 

- ustalanie i przestrzeganie zasad ustalonych przez grupę

- spisanie kontraktu

- wspólna ocena działań

- nagradzanie zachowań pozytywnych

 

Wychowawca

Dzieci

Rodzice

- analiza zachowań dzieci, odnotowywanie w zeszycie do informacji

 

Zwyczaje i tradycje najbliższego regionu

 

 

 

1.

Szanowanie symboli narodowych i religijnych

 

- poznanie symboli narodowych

- wykonywanie ozdób choinkowych

- ubieranie choinki

- Wigilijne spotkania grupowe

- wykonywanie ozdób

Wielkanocnych

- udział w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi,

- kiermasze świąteczne,

- nauka hymnu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

 

-Wychowawca

- Tydzień Małego Patrioty

- obserwacja zachowania się dzieci

- analiza wytworów plastycznych dzieci

 

Dziecko - jego ciało, zdrowie i rozwój

 

 

1.

Dbanie o swoje zdrowie

 

Bezpieczna nauka, zabawa i wypoczynek

- wdrażanie do prawidłowego mycia zębów,

- poznanie zasad dbania o zdrowie (ruch, odżywianie, higiena)

- nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

i właściwego zachowania się podczas wycieczek,

na terenie przedszkola i poza nimi.

Wychowawca

Dzieci

- obserwacja

- mycie zębów przez dzieci w przedszkolu,

- spacery w okolicy,

- wycieczki

 

Poznajemy najbliższy region

 

 

 

1.

Poznawanie najbliższego otoczenia
i najbliższego regionu

 

- wycieczki zgodne z tematyką zajęć (np. do lasu, przejście dla pieszych, po okolicy, do fryzjera, piekarni, sklepu)

- wycieczki krajoznawcze do Torunia (obcowanie ze sztuką, np. udział w przedstawieniu teatralnym, w zajęciach w Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Żywego Piernika, kino, itp.)

- udział w wyciekach do instytucji znajdujących się w najbliższej okolicy

 

Wychowawca

- organizowanie wycieczek przez wychowawców

Postępowanie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, którego zachowanie zagraża zdrowiu/życiu jego samego i innych.

1. O zdarzeniu informowany jest pedagog i/lub dyrektor placówki. Wychowawca odnotowuje zdarzenia w KARCIE OBSERWACJI ZACHOWANIA DZIECKA lub w ZESZYCIE UWAG.

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji zachowań niepożądanych, ściśle współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka/ucznia.

3. Informację o każdym zdarzeniu zagrażającym bezpieczeństwu dziecka/ucznia lub innych kieruje się do rodziców/opiekunów dziecka/ucznia. W sytuacji skrajnej prosi się o odbiór dziecka/ucznia z placówki.

4.Jeżeli zachowania niebezpieczne powtarzają się, rodzice proszeni są o konsultacje specjalistyczne (lekarz, psycholog, psychiatra, terapeuta).

5. Jeżeli sytuacja jest skrajnie niebezpieczna wzywana zostaje pomoc (medyczna, straż pożarna, policja) z jednoczesną informacją do rodziców.

6. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy, przy problemie dotyczącym dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego faktu niewydolności wychowawczej rodziny.