Poszukiwacze

Wychowawca: mgr Monika Wiczyńska

Konsultacje: czwartek 

MAJ

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;

 • kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;

 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;

 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;

 • rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo­bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;

 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;

 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie – sianie i sadzenie roślin, opieka nad nimi;

 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu­dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek z okazji dnia mamy i taty;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;

 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola;

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;

 • rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:

 • 10.05.2024 – „Roztańczone przedszkolaki”

 • 13.05.2024 – przedszkolna sesja zdjęciowa

 • 23.05.2024 – Dzień Mamy i Taty w grupie

 • 24.05.2024 – festyn Zespołu Szkół wraz z rodzicami z okazji Dnia Dziecka

 • 29.05.2024 – dzień dziecka w przedszkolu

Tematyka tygodniowa:

I Tydzień (06-10.05.2024) Baśnie, bajki, legendy.

 1. Legendy z różnych stron.

 2. Bohaterowie baśni.

 3. Nasze ulubione baśnie.

 4. Książka – czy tylko papierowa?

 5. Tworzymy książkę.

II Tydzień (13-17.05.2024) Rodzina razem się trzyma.

 1. Rodzina łączy pokolenia.

 2. Rodzinne historie.

 3. Co robi mama?

 4. Co robi tata?

 5. Upominki dla mamy i taty.

III Tydzień (20-24.05.2024) Ja i moi bliscy.

 1. Dom to my.

 1. Spędzamy razem czas.

 2. Każdy jest ważny.

 3. Uroczystość dnia Mamy i Taty.

 4. Rodzina bliska i daleka.

IV Tydzień (27-31.05.2024) Lato – czas zabawy.

 1. Kiedy jestem szczęśliwy. Coraz dłuższe dni.

 1. Odkrywamy rośliny na łące. Zwierzęta na łące.

 2. Dzień dziecka w przedszkolu.

 3. Dyżur w przedszkolu -wyprawa na majową łąkę.

PIOSENKI

WIERSZE

Autor: Agata Dziechciarczyk
J. Koczanowska

Mama i tata

 Mama i tata to świat nasz cały,

 ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

 to dobre, czułe, pomocne ręce

 i kochające najmocniej serce.

 To są wyprawy do kraju baśni,

 wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

 loty huśtawką, prawie do słońca,

 oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato,

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

 i wszystkie psoty nam wybaczacie.

GALERIA

LUTY

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;

 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;

 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;

 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;

 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);

 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;

 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;

 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;

 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;

 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;

 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Siły przyrody (30.01.-02, 05.02.2024 r.)

 1. Szanujemy środowisko.

 2. Żyjemy na Ziemi.

 3. Minerały – skarby Ziemi.

 4. Woda – kapie, pluska, szumi.

 5. Badamy wodę.

Cztery żywioły (05-09.02.2024 r.)

 1. Czyste powietrze – ważna sprawa.

 2. Wszyscy potrzebujemy powietrza.

 3. Ogień jest potrzebny.

 4. Ostrożnie z ogniem.

Bezpieczne zabawy (12-16.02.2024 r.)

  1. Poznajemy odpowiedzialność.

  2. Woda wokół nas.

  3. Bezpieczne zabawy.

  4. Zabawy na śniegu i lodzie.

  5. Nasze zabawy są bezpiecznie.

Bezpieczne zabawy (19-23.02.2024 r.)

1. Ścigamy się na sankach.

2. Na sankach.

3. Na lodowisku.

4. Z górki na pazurki.

5.Zimowe igrzyska olimpijskie.

 

Wielka wyprawa (26.02.-01.03.2024 r.)

 

1. Odkrywcy to my.

2. Pojazdy wokół nas.

3. Polecimy w świat.

4. Morska wyprawa.

5. Mapa naszej podróży.

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:

 • 06.02.24 r. – bal karnawałowy

 • 07.02.24 r. – wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu

 • 08.02.24 r. – tłusty czwartek, dzień pizzy

 • 09.02.24 r. – dzień bezpiecznego internetu

 

PIOSENKI

WIERSZE

„Ekologia”

 „Jest Ci ekologia bliska? Nie zaśmiecaj środowiska! Po pikniku, po biwaku Zawsze sprzątaj przedszkolaku! Nie rozrzucaj wkoło śmieci! Śmieć do kosza zawsze leci Dobrze, gdy do właściwego Segregację znaj kolego! Szanuj zieleń, nie depcz trawy I wybieraj do zabawy Otoczenia odpowiednie Niech przy Tobie kwiat nie więdnie! Dbaj o ilość lania wody Nie lej tylko dla przygody Woda ważna jest dla życia Czysta – zdatna do użycia Wody więc nie zanieczyszczaj Jeśli ekologia bliska By też mogły żyć zwierzęta I rośliny – zapamiętaj! Dbaj o otoczenie całe Źródła mocy doskonałe Czerp energię z wiatru, słońca Nie świeć światła tak bez końca Musisz zadbać o planetę Szanuj ją tak, jak Kobietę Stosuj dobre zachowania Warte do naśladowana „

Autor: Agata Dziechciarczyk

GALERIA

STYCZEŃ

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 1. rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

 2. rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie;

 3. rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;

 4. rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;

 5. stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

 6. kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;

 7. rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;

 8. wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;

 9. rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

 10. kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;

 11. rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

TEMATYKA TYGODNIOWA

Płynie czas (2-5, 8.-01.24 r.)

 • Jesteśmy pomocni

 • Dawniej i dziś

 • Dzień za dniem

 • Miesiąc za miesiącem

 • Która godzina?

Sport to zdrowie (9-12, 15.01.24 r.)

 • Bądźmy uczciwi

 • Na narty!

 • Sporty zimowe

 • Zimowe treningi

 • Medale dla zawodników

Młodsi i starsi (16-19, 22.01.24 r.)

 • Pomagamy młodszym i starszym

 • Balonowe dekoracje

 • Przyjęcie dla babci i dziadka

 • Zabawy z babcią i dziadkiem

 • Święto babci i dziadka

Dbam o zdrowie (23-26, 29. 01.24 r.)

 • Dobre rady dla zdrowia

 • Zimowe zabawy

 • Dbamy o higienę

 • Taniec to zdrowie

 • Piramida zdrowia

PIOSENKI

WIERSZE


Kochana babciu w dniu Twojego święta,

 życzę byś była zawsze uśmiechnięta.

 Ty drogi dziadku miej uśmiech na twarzy,

 niech Ci się spełni wszystko, o czym marzysz!

GALERIA

GRUDZIEŃ

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

  • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

  • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;

  • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

  • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

  • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y, Y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;

  • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;

  • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

  • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;

  • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.

  • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

  • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

  • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

  • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;

  • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

  • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

   • WYDARZENIA Z KALENDARZA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI: 
   • Gminny grudniowy zimowo-świąteczny konkurs plastyczny,

   • 1 XII – sensoryczny biwak andrzejkowy,

   • 6 XII – Mikołajki z animacjami i zdobieniem pierników,

   • 12 XII – audycja muzyczna,

   • 13 XII – konsultacje logopedyczne,

   • 14 XII – występy wigilijne dla rodziców (grupa I, II, IV),

   • 15 XII – występy wigilijne dla rodziców (grupa III, V, VI, VII),

   • 22 XII- I dzień zimy – kolor niebieski

   • 27-29 XII – dyżur świąteczny w przedszkolu.

  •  

Jesteśmy aktorami.

TEMATYKA TYGODNIOWA:

Nadchodzi Zima (1, 4-7.12.2023)

 1. Bądźmy odpowiedzialni.
 2. Zimno, coraz zimniej

 3. Szron i śnieg

 4. Pamiętajmy o małych przyjaciołach

 5. Zimowe ubrania

Coraz zimniej (8, 11-14.12.2023)

 1. Ogrzewamy mieszkania

 2. Lód i lody

 3. Ciepło-zimno

 4. Wełniana historia

 5. Zimowe szaty zwierząt

Świąteczne przygotowania (15, 18-22.12.2023)

 1. Życzliwość wokół nas

 2. Świąteczne dekoracje

 3. Świąteczne prezenty

 4. Razem zaśpiewajmy kolędę

 5. Kuchnia pachnąca świętami

 6. Z życzliwością do innych

W świątecznym nastroju (27-29.12.2023)

 1. Jesteśmy aktorami.
 2. Scena jak w teatrze.
 3. Sylwester tuż, tuż.

PIOSENKI

WIERSZEW ten wigilijny wieczór

ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

GALERIA

LISTOPAD

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;

 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;

 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;

 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;

 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.

 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;

 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;

 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS;

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;

 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;

 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;

 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;

 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I tydzień – Nasza mała ojczyzna

(2-3, 6-9.11.2023)

 1. Nasi bliscy.

 2. Nasze domy i ulice.

 3. Droga do przedszkola.

 4. Ważne miejsca.

 5. Nasza miejscowość.

 6. Tradycje naszego regionu.

II tydzień Mój dom – Polska

(10, 13-16.11.2023)

 1. Narodowe Święto Niepodległości.

 2. Jak powstawało państwo polskie.

 3. Polskie symbole narodowe.

 4. Stolice Polski.

 5. Sławni Polacy.

III tydzień – Moje hobby

(17, 20-23.11.2023)

 1. Wyobraźnia.

 2. Nasze zainteresowania.

 3. Nasze zbiory.

 4. Muzyka wokół nas.

 5. Malujemy wiatr i deszcz.

IV tydzień – Ulubione zajęcia

(24, 27-30.11.2023)

 1. W świecie wyobraźni.

 2. Zabawy ze słowami.

 3. Ciekawe zabawki.

 4. Pokój moich marzeń.

 5. Jesteśmy konstruktorami.

PIOSENKI

WIERSZE

„Polskie symbole”
Marcin Przewoźniak


To naszej flaga. Barwy znajome
Na górze białe, w dole czerwone.
Czerwień to walka, miłość i wierność.
A biel? To czystość oraz szlachetność.
Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł.
Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.
Popatrz na godło, Polaku mały
W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.
Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej,
O tym, że Polska jest naszym domem.
Stojąc na baczność w hymnie śpiewamy
Że jest ojczyzną, którą kochamy

GALERIA

WRZESIEŃ

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;

 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);

 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);

 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;

 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

PIOSENKI

WIERSZE

POWITANKA

„Lewa ręka, żółwik.

Prawa ręka, żółwik.

Lewa, żółwik,

prawa, żółwik.

Tak witamy się.”

GALERIA