Wędrowcy

Różowa i Fioletowa Liście Akwarela Pędzel Rodzina Dzień Matki Płaska Kartka

Wychowawca: mgr Ewa Brochocka

Konsultacje: wtorek

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie pojęcia „wolność”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poznanie wartości „kreatywności”,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność.

   

  TEMATYKA TYGODNIOWA:

  I  Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: Moja miejscowość ( 30.10.-03.11.2023r.)

  1. Jesienne zabawy ze Słodziakami – zajęcia otwarte z Rodzicami.
  2. Tego w mieście nie spotkasz
  3. Opowiem Wam o moim domu
  4. Duże i małe podróże

   

  II Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: Nasza mała ojczyzna (06-10.11.2023r.)

  1. Poznajemy wolość
  2. Moja okolica
  3. Niski i wysoki – porównujemy bloki
  4. Wysokie i niskie dźwięki
  5. Domowe sprzęty

   

  III Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: Mój dom – Polska (13-17.11.2023r.)

  1. Rozmawiamy o wolności
  2. Warszawa stolicą Polski
  3. Różne oblicza Polski
  4. Jestem Polakiem!
  5. Symbole narodowe

   

  I V Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: Moje hobby (20-24.11.2023r.)

  1. Poznajemy kreatywność
  2. Nasi domowi ulubieńcy
  3. Dbamy o czworonożnych pupili
  4. Kocia muzyka
  5. Mam psa!

   

  V Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: Ulubione zajęcia (27-01.12.2023r.)

  1. Rozmawiamy o kreatywności
  2. Sposoby na jesienną nudę
  3. Matematyczne zabawy z rytmem
  4. Deszczowa muzyka małego smyka
  5. Znane i nieznane instrumenty

   

  KĄCIKI TEMATYCZNE:

  Patriotyzm- Moja ojczyzna

  Nasze hobby

PIOSENKI

WIERSZ

GALERIA

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej, poznanie wartości przyjaźni,
 • budowanie przyjaznej atmosfery,
 • integracja grupy,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • wyrabianie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
 • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
 • poznanie roli pracowników przedszkola,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,
 • rozwijanie zdolności teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
 • kształtowanie pojęcia odwaga,
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
 • poznanie roli tempa w utworze muzycznym,
 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
 • uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,
 • utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
 • utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: W PRZEDSZKOLU

 1. Nasze znaczki
 2. Poznajemy przyjaźń
 3. Wakacyjne wspomnienia
 4. Klocki, misie, piłki na matematyczne wysiłki
 5. Piłką gramy i o piłce śpiewamy

II Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: NASZE PRZEDSZKOLE

 1. Rozmawiamy o przyjaźni
 2. Poznajemy przedszkolne pomieszczenia
 3. Kto pracuje w przedszkolu?
 4. W przedszkolu dobrze się bawię
 5. Urodzinowa tablica

III Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: JESTEM BEZPIECZNY

 1. Poznajemy odwagę
 2. Poznajemy zawód policjanta
 3. Wycieczka na skrzyżowanie
 4. Będę kierowcą
 5. Kolory sygnalizatora

IV Tydzień KRĄG TEMATYCZNY: POMOCNA DŁOŃ

 1. Rozmawiamy o odwadze
 2. Jak dbać o bezpieczeństwo na drodze?
 3. Numer 112 znamy i go sami układamy
 4. Bezpieczne zabawy
 5. Będę strażakiem

PIOSENKI

WIERSZ

GALERIA