STYCZEŃ 2018

Zadania dydaktyczne na miesiąc dla grup Sowy i Biedronki:

Rozwijanie umiejętności językowych przez stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi dzieci.

Budowanie świadomości językowej w trakcie zabaw językowych, dobierania przeciwieństw, tworzenia zdrobnień.

Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wymyślania dalszej części wiersza, kończenia zdań według własnego pomysłu itp.

Poszerzanie słownika czynnego o nazwy sportów zimowych.

Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski j – literami j, J.

Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski k – literami k, K.

Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz przeliczania wyrazów w zdaniu.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez codzienny kontakt z literaturą dziecięcą.

Rozwijanie pamięci słownej przez naukę na pamięć i rytmiczne powtarzanie tradycyjnych rymowanek oraz rozwiązywanie zagadek słownych.

Zapobieganie wadom wymowy podczas zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń ortofonicznych, zabaw artykulacyjnych, gimnastyki buzi i języka, ćwiczeń oddechowych.

Budowanie u dzieci znajomości zasad fair play.

Porównywanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarów, zegarków i omawianie ich zastosowania.

Utrwalenie nazw dni tygodnia i dopasowywanie ich do obrazków.

Budowanie wiedzy o porach roku – zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze.

Budowanie wiedzy o Szwajcarii oraz zapoznanie z charakterystycznymi elementami kultury i sztuki tego kraju.

Kształtowanie ciekawości i zainteresowania przeszłością.

Zapoznanie z przedmiotami z młodości dziadków i babć, wyszukiwanie ich zastosowania.

Omówienie wyglądu i zwyczajów kotów.

Uświadomienie konieczności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi.

Utrwalenie sposobów dbania o bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych.

Budowanie postawy życzliwości oraz pomocy kolegom i koleżankom w grupie.

 

GRUDZIEŃ 2017

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W GRUPIE "SOWY" I "BIEDRONKI"

Cele ogólne:

- Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się

na ich temat.

- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.

- Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Zwrócenie uwagi

na występujące podobieństwa i różnice.

- Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.

- Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,

logicznych, eksperymentów.

- Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.

- Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się

określeniami: mniej, więcej, tyle samo, najmniej, najwięcej.

- Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.

- Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości.

- Utrwalenie pojęcia liczb: cztery, pięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

- Zapoznanie ze znakiem graficznym liczb cztery, pięć – cyframi: 4, 5.

- Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.

- Zapoznanie z obrazem graficznym głosek d, p oraz wyrazami podstawowymi dom, papuga.

- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków

literopodobnych oraz liter.

- Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.

- Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.

- Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.

- Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.

-Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.

-Zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze związane z aktualną porą roku.

- Kształtowanie postawy proekologicznej.

- Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.

- Poznanie pracy weterynarza oraz rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.

- Kształtowanie poczucia radości z obdarowywania innych własnoręcznie przygotowanym prezentem.

- Zwrócenie uwagi na występowanie takich zjawisk społecznych jak samotność czy bezdomność.

- Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

- Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

- Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

- Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

PAŹDZIERNIK 2017

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUP „SOWY” I „BIEDRONKI”

 

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.

Uwrażliwienie na piękno przyrody, także przedstawione w dziełach malarskich i muzycznych.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich domów oraz gatunków drzew.

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.

Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem.

Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i oraz wyrazami podstawowymi: ekran, igła.

Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.

Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych.

Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.

Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania, przygotowania drobnej przekąski.

Zapoznanie dzieci z symbolami na mapie pogody oraz słownictwem koniecznym do wysłuchania i zrozumienia prognozy pogody.

Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.

Rozwijanie umiejętności rozróżniania, nazywania i badania własności figur geometrycznych.

Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.

Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy, największy podczas szeregowania

pod względem wielkości.

Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego za pomocą zagadek słownych, sensorycznych,

logicznych, eksperymentów.

Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

 

WRZESIEŃ 2017

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „SOWY” I „BIEDRONKI”

 

Cele ogólne:

 

Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.

Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.

Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie

domowym.

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.

Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.

Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.

Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju, najważniejszych jego miejsc i umiejscawiania ich na mapie.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.

Wprowadzenie i wyjaśnienie nowych pojęć: kodeks, paczka, portret, pamiątka, bursztyn.

Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się

określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.

Kształtowanie pojęcia stałości liczby.

Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.

Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,

logicznych, eksperymentów.

Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek a, o oraz wyrazami podstawowymi: aparat, okno.

Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.

Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.

Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.

Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.